't Groen Schooltje

... Net even anders ...


Het onderwijs staat niet stil.

We stappen mee op de boot van Fluxus en laten ons meevoeren op de golven van inspiratie naar een onderwijswereld van de 21ste eeuw.
Daarom hebben we besloten om een nieuwe uitdaging aan te gaan: de “beleefgroepen”.


Hoe? Wat? Waarom?

Hoe?

We maken een onderscheid tussen jongste en oudste kleuters. De jongste (2,5 tot 3/4 jarigen) zijn de kikkers en de visjes.
De oudsten (3/4 tot 6 jarigen) zijn de schaapjes, slakjes en uiltjes.

Wat?

Concreet houdt dit in dat de peuters en 1ste kleuterklassers bij elkaar zitten in een 2 heterogene groepen.
De 2de en 3de kleuterklassers ook, maar verspreid over 3 groepen. Mooi verdeeld in gelijke “leeftijden”.

Waarom?

Het werken met leefgroepen heeft enorm veel voordelen. Kleuters leren niet enkel van elkaar, maar het zelfbeeld bij deze kleuters is veel sterker gevormd.
Ze voelen zich immers altijd ergens thuis. De klassen kunnen ook gelijkmatiger worden verdeeld, zodat de groepen niet overdreven groot worden voor de ene klas en klein voor de andere. Er is steeds een gelijke grootte.


Een paar voordelen op een rij!

Het brengt rust in de klas

De kleuters hebben niet alleen de juf die voor hen zorgt, maar de oudere klasgenootjes nemen de jongere klasgenootjes graag mee op ontdekkingstocht. De jongere kleuters doen spontaner met alles mee doordat ze de ouderen aan het werk zien. Zij spelen ook gerichter door het samenspel met de oudere kleuters.

Kleuters leren voldoende en vaak meer dan in jaarklassen

Onderzoek wijst uit dat kleuters die in leefgroepen hebben gezeten even goede en vaak betere resultaten behalen in het eerste leerjaar.
De vijfjarigen krijgen meer aandacht en meer opdrachten dan in een gewone klasgroep. Verplichte opdrachten voor deze leeftijd zijn sneller door alle kleuters (bijvoorbeeld 8 kleuters t.o.v. 25 kleuters) afgewerkt, zodat de leerkracht reeds naar een nieuw aanbod kan overgaan. De oudste kleuters hebben door hun beperkt groepje ook minder kans om te ontglippen aan bepaalde opdrachten. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid over het hele team. Elke kleuterjuf heeft haar beperkt groepje vijfjarigen om op te volgen.

Vermits slechts een deel van de groep (enkel de vijfjarigen) de overstap naar het eerste leerjaar moet maken, kunnen leerkrachten ook gerichter op problemen inspelen. Elke klas is voorzien van een lees-, schrijf- en rekenhoek (de leerhoek) voor de oudste kleuters. Dat betekent voor de oudste kleuters statusbevestiging en voor de jongere kleuters iets om naar uit te kijken.

Vroeger gingen we ervan uit dat de leerkracht degene is die de kinderen het meeste leert.
Door de klas te organiseren in beleefgroepen krijg je echter automatisch meer “leraars in de klas: meer uitleggers, meer deskundigen.”
Jong leert van oud. Maar oud leert ook enorm veel van jong.
Wij willen hier echter toch ook benadrukken dat het geen vanzelfsprekendheid mag zijn dat de oudere kleuters steeds voor de jongere kleuters moeten zorgen en ermee moeten samen spelen… We bewaken en respecteren als leerkracht de eigenheid van elke leeftijd.

De winst op het vlak van taalontwikkeling is opvallend.

Het taalbad in een beleefgroep is niet alleen groter, maar ook natuurlijker. In alle hoeken, op alle matten wordt er gesproken, bedisseld, overlegd, uitgelegd, gefantaseerd, gepland, … het brengt meer rust in de klas

Omdat je met verschillende leeftijden werkt, is er automatisch minder onderlinge concurrentie en wordt de groep veel rustiger. Dit is geen fenomeen van voorbijgaande aard. De groep functioneert natuurlijker en soepeler.

De leerkracht kan beter aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van elke individuele kleuter.

In gewone jaarklassen verschillen kleuters reeds erg van elkaar. Dezelfde kalenderleeftijd betekent niet dezelfde leerrijpheid. Het werken met beleefgroepen zorgt ervoor dat we de verschillen niet verdoezelen maar er terdege en bewust rekening mee willen houden. De leerkracht werkt op het niveau van elk individueel kind.

Een vierjarige kleuter die kan inpikken op activiteiten van de vijfjarigen krijgt daar ook alle kansen toe. Een vijfjarige die iets trager is in zijn ontwikkeling krijgt tijd en ruimte om af en toe te mogen aansluiten bij de vierjarigen.

Beleefgroepwerking heef een positief effect op het zelfeeld.

Door beter te kunnen aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van elke individuele kleuter, hebben de kinderen minder het gevoel uit de boot te vallen. De oudsten halen het beste in zich naar boven. Een vijfjarige die minder rijp is, kan uitgenodigd worden om zijn kennis en talenten te delen met een jongere kleuter. Een driejarige die sneller ontwikkelt dan zijn leeftijdsgenootjes kan inpikken op de activiteiten van de vierjarigen en zal meer betrokkenheid vertonen omdat er op zijn niveau gewerkt wordt.

De jongsten bewonderen de oudsten, de oudsten zijn vertederd door de jongsten. Er is heel veel begrip voor elkaars kunnen en niet-kunnen.

De kleuters worden meer aangesproken op hun sociale vaardigheden.

Als kleuterschool stappen we af van: “Als ze kunnen knippen, kleven, kleuren en tellen,… is het ok.” In een beleefgroep worden de kleuters meer aangesproken om anderen te helpen. De kleuters zijn altijd eens de jongsten en altijd eens de oudsten. De jongste kleuters moeten leren omgaan met de priviléges van de oudere kleuters (zwemmen, lees-, schrijf- en rekenhoek, computerinitiatie, …) De oudste kleuters moeten regelmatig het nodige geduld opbrengen voor hun jongere klasgenootjes.

Via het menu hiernaast kan je een bezoekje brengen aan al onze klassen!

Hoeken- en contractwerk

Wat is hoeken- en contractwerk?

Per twee weken wordt er een contract opgesteld door de titularis. Het contractwerk bevat opdrachten uit alle leergebieden en staat mee op het uurrooster. Het contractwerk bestaat uit moetjes, taken voor mij alleen en magjes. Eerst worden de moetjes afgewerkt, daarna de taken voor mij alleen en tenslotte de magjes. Moetjes zijn taken die meestal voor alle leerlingen gelden. Taken voor mij alleen wordt, voor elk kind, afzonderlijk ingevuld. Hier wordt rekening gehouden met de noden en het kunnen van het individu. Dit kan zijn: afwerken van een oefening, inhalen van een lesje, herhalen van een lesje, opzoekwerk, ...

Wat is de bedoeling van hoeken- en contractwerk?

De bedoeling van hoeken– en contractwerk is dat de kinderen vanaf jonge leeftijd, hun eigen werk leren plannen en zo zelfstandiger worden.

Hoeken– en contractwerk zorgt ervoor dat de leerlingen op een actieve manier aan het werk zijn, zonder dat ze ervaren dat ze eigenlijk aan het leren zijn.
Hoeken– en contractwerk bevordert de samenwerking tussen de leerlingen. Samenwerken aan een oefening, uitleg geven aan elkaar, ...

Door hoeken– en contractwerk leren kinderen aan zelfcorrectie doen en leren ze van hun fouten.
Hoeken– en contractwerk zorgt er eveneens voor dat leerlingen na het maken van hun taken en het verbeteren ervan, aan zelfevaluatie doen.

Dit gebeurt door het tekenen van een zonnetje of een wolkje, naargelang wat ze zelf van hun gemaakte taak vinden.


Projecten

In ’t Groen Schooltje doen we tweemaal per schooljaar aan projectwerk.
We werken dan met heel de school rond eenzelfde belangstellingspunt.

Zelfvertrouwen!

Het kind moet zelf oplossingen zoeken en vaardigheden aanwenden om tot een resultaat te komen. Door succeservaringen wordt het zelfvertrouwen opgebouwd. Het ‘zich goed voelen’ is één van de pijlers waarrond het binnen projectwerk draait. Gerespecteerd worden, waardering krijgen, naar elkaar luisteren en van elkaar leren zijn daarin sleutelbegrippen.

Ruimte voor inspraak!

Het zelfvertrouwen van de kinderen zal groeien wanneer ze het gevoel krijgen echt inspraak te hebben in de uitwerking van het project. Hoe meer inspraak ze krijgen in planning en uitdieping, hoe meer verantwoordelijkheidszin ze kunnen ontwikkelen.

Sociale vaardigheden!

Tijdens projectwerk leren de kinderen met elkaar samen te werken. Ze moeten dus leren omgaan met onderlinge verschillen, meningsverschillen en conflicten oplossen, afspraken nakomen, rollen invullen en samen beslissingen nemen.

Fundamenteel leren!

Tijdens projectwerk wordt een langdurige en intensieve activiteitenreeks aangeboden, waardoor de kinderen in de ‘diepte’ kunnen leren. Het zelf zoeken en aanbieden van rijke activiteiten geeft kinderen kansen om met energie en gedrevenheid aan de slag te gaan. De kinderen kunnen hun intuïtie, hun spontane manier van omgaan met de wereld ook in nieuwe situaties grondig bijsturen.

Eindtermen!

De vakoverschrijdende eindtermen voor sociale vaardigheden en leren leren willen een meerwaarde geven aan het onderwijs.Tijdens projectwerk wordt daar systematisch aan gewerkt.

Betrokkenheid!

Binnen projectwerk vertrekken we vanuit de interesses en de leefwereld van de kinderen en zetten we hen op weg om op een actieve manier een brok werkelijkheid te ontsluiten.

Welkom in de kikkerklas!

Peuters en 1ste kleuterklas

 

frog-2644410 1280

 

Juf Céline en haar kikkertjes

In het schooljaar zijn in schooljaar 2018-2019 gestart met "Beleefgroepen". Zo vormen de peuters en 1ste kleuterklas samen 1 groep, verdeeld over de ‘visjesklas en de kikkerklas’. De peuters zijn de eitjes en K1, de rupsjes. We doen vele activiteiten samen met de hele klasgroep en soms doen we een activiteit alleen met de eitjes of alleen met de rupsen.

Start van de dag

We starten de dag samen in de kring waar we samen de daglijn overlopen met de activiteiten van de dag. Het weer wordt besproken en de dagen van de week door middel van liedjes. Het kindje van de dag krijgt een aantal taken en mag op de kikkerstoel zitten.

Op de mat luisteren we ook naar verhalen, zingen we liedjes, spelen we kringspelletjes. Pop Anna en konijn maken deel uit van ons klasje en vergezellen ze ons bij activiteiten.

Onderzoeksvragen

Elke maandag starten we de week met een thema dat door de kinderen gekozen is, maar soms ook gestuurd door de leerkracht. We maken samen een ‘spin’ en laten de kinderen vertellen wat ze weten en wat ze graag nog extra willen weten en ontdekken. Bijvoorbeeld: Hoe komt de melk in de winkel? Hoe wordt een ballon zo dik? Waarom hebben kerstcadeaus verschillende vormen?

Hoeken

Nadien spelen de kinderen in de verschillende hoeken van de klas. We hebben een ontdektafel, zandtafel, bouw- en autohoek, poppenhoek en winkel, bewegingshoek, taal- en wiskunde tafel, boekenhoek,  spelletjes-, puzzel- en knutseltafel. Hoeken worden aangekleed en verrijkt met materiaal naargelang het thema, zodat kleuters zoveel mogelijk zelfstandig aan de slag kunnen en experimenteren.

We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van het tuintje naast de klas met een leuke buitenkeuken en een modder- en zandtafel. Fietsen, stoepkrijt, wilgententen en grote zandbak zijn zeer geliefd bij onze kleinsten.

Taal, rekenen, beweging en wereldoriëntatie komen heel de tijd aan bod in alles wat we doen. 

Eten en slapen

We eten gezellig samen in de klas onze boterhammen op en degenen die nood hebben aan een middagdutje, kunnen dat in de klas doen.

Turnen

Onze peuters en 1ste kleuterklassers turnen samen 2x per week en hebben hiervoor niets speciaal nodig.

We werken heel veel aan zelfredzaamheid, de peuters en kleuters oefenen elke dag om hun jas aan de kapstok te hangen, hun boekentassen te openen en sluiten, om op te ruimen zoals het hoort én hoe ze hulp moeten vragen.

Het is hier echt reuzegezellig! Kom gerust een kijkje nemen.

Juf Céline

 

In 't Groen Schooltje vinden we bewegen belangrijk.

Reeds vanaf de peuterklas krijgen de leerlingen 2 uur per week turnles van een bijzondere leerkracht lichamelijke opvoeding.

We trachten het aanbod aan sport en spel zo gevarieerd mogelijk te maken, zodat de kinderen de verschillende disciplines leren kennen. De hoofdsporten zijn atletiek, balsporten, dans en turnen. We maken ook kennis met sporten en spelen zoals hockey, basebal, Ulama, ball-bounce, gagaball, enz.

Ook fietsvaardigheden worden tijdens de turnlessen verder ingeoefend.

Vanaf de derde kleuterklas gaan de kinderen zwemmen.

Wie graag nog een extra uurtje wil bewegen na de lesuren, kan dit tijdens de wekelijkse sportsnack.

 

Deze website maakt gebruik van cookies!

't Groen Schooltje maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op 'OK' te klikken OF door gebruik te blijven maken van deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer weten over cookies? Klik dan op 'Meer info'.