't Groen Schooltje

... Net even anders ...

werkvormen

Werkvormen


Huiswerk

Er wordt in de school geopteerd voor weinig of geen huiswerk in het eerste en het tweede leerjaar; wel oefenen de leerlingen hun leeslesjes en in het tweede leerjaar de tafels. Vanaf het derde leerjaar worden wel huiswerken en lessen gegeven. Er wordt steeds op gelet dat deze taken zinvol zijn.
Eerder dan de inhoud en de hoeveelheid is de gewoontevorming belangrijk. Het kind went eraan dagelijks de agenda te raadplegen en de opgelegde taken uit te voeren.
In de derde graad leren ze ook om een planning te maken voor huistaken en toetsen.

Eerste graad

In de eerste graad wordt er twee keer per week huiswerk meegegeven.  In het eerste leerjaar is dit meestal lezen, maar het kan ook eens een rekentaakje zijn.  In het tweede leerjaar is er per week één leestaak en één taak in verband met de tafels.

Tweede graad

Elke maandag-, dinsdag - en donderdagavond wordt er huiswerk meegegeven. Enkel woensdag en vrijdag niet.
Vanaf het vierde leerjaar wordt er ook leerstof meegegeven om te leren.

Derde graad

Het huiswerk is een zelfstandig uit te voeren opdracht om een les in te oefenen of een les voor te bereiden. In het vijfde en het zesde leerjaar worden er huistaken gegeven op maandag, dinsdag en donderdag. In het zesde leerjaar ook op vrijdag. Woensdag is voor de hele school een ‘huiswerkvrije’ dag! Het is erg belangrijk dat de ouders het huiswerk degelijk opvolgen.
Dit kan gemakkelijk door de agenda regelmatig te controleren. Meestal krijgen de leerlingen hun taken en/of lessen ruim op voorhand meegedeeld.

Hoeken- en contractwerk

Wat is hoeken- en contractwerk?

Per twee weken wordt er een contract opgesteld door de titularis. Het contractwerk bevat opdrachten uit alle leergebieden en staat mee op het uurrooster. Het contractwerk bestaat uit moetjes, taken voor mij alleen en magjes. Eerst worden de moetjes afgewerkt, daarna de taken voor mij alleen en tenslotte de magjes. Moetjes zijn taken die meestal voor alle leerlingen gelden. Taken voor mij alleen wordt, voor elk kind, afzonderlijk ingevuld. Hier wordt rekening gehouden met de noden en het kunnen van het individu. Dit kan zijn: afwerken van een oefening, inhalen van een lesje, herhalen van een lesje, opzoekwerk, ...

Wat is de bedoeling van hoeken- en contractwerk?

De bedoeling van hoeken– en contractwerk is dat de kinderen vanaf jonge leeftijd, hun eigen werk leren plannen en zo zelfstandiger worden.

Hoeken– en contractwerk zorgt ervoor dat de leerlingen op een actieve manier aan het werk zijn, zonder dat ze ervaren dat ze eigenlijk aan het leren zijn.
Hoeken– en contractwerk bevordert de samenwerking tussen de leerlingen. Samenwerken aan een oefening, uitleg geven aan elkaar, ...

Door hoeken– en contractwerk leren kinderen aan zelfcorrectie doen en leren ze van hun fouten.
Hoeken– en contractwerk zorgt er eveneens voor dat leerlingen na het maken van hun taken en het verbeteren ervan, aan zelfevaluatie doen.

Dit gebeurt door het tekenen van een zonnetje of een wolkje, naargelang wat ze zelf van hun gemaakte taak vinden.

Projecten

In ’t Groen Schooltje doen we tweemaal per schooljaar aan projectwerk.
We werken dan met heel de school rond eenzelfde belangstellingspunt.

Zelfvertrouwen!

Het kind moet zelf oplossingen zoeken en vaardigheden aanwenden om tot een resultaat te komen. Door succeservaringen wordt het zelfvertrouwen opgebouwd. Het ‘zich goed voelen’ is één van de pijlers waarrond het binnen projectwerk draait. Gerespecteerd worden, waardering krijgen, naar elkaar luisteren en van elkaar leren zijn daarin sleutelbegrippen.

Ruimte voor inspraak!

Het zelfvertrouwen van de kinderen zal groeien wanneer ze het gevoel krijgen echt inspraak te hebben in de uitwerking van het project. Hoe meer inspraak ze krijgen in planning en uitdieping, hoe meer verantwoordelijkheidszin ze kunnen ontwikkelen.

Sociale vaardigheden!

Tijdens projectwerk leren de kinderen met elkaar samen te werken. Ze moeten dus leren omgaan met onderlinge verschillen, meningsverschillen en conflicten oplossen, afspraken nakomen, rollen invullen en samen beslissingen nemen.

Fundamenteel leren!

Tijdens projectwerk wordt een langdurige en intensieve activiteitenreeks aangeboden, waardoor de kinderen in de ‘diepte’ kunnen leren. Het zelf zoeken en aanbieden van rijke activiteiten geeft kinderen kansen om met energie en gedrevenheid aan de slag te gaan. De kinderen kunnen hun intuïtie, hun spontane manier van omgaan met de wereld ook in nieuwe situaties grondig bijsturen.

Eindtermen!

De vakoverschrijdende eindtermen voor sociale vaardigheden en leren leren willen een meerwaarde geven aan het onderwijs.Tijdens projectwerk wordt daar systematisch aan gewerkt.

Betrokkenheid!

Binnen projectwerk vertrekken we vanuit de interesses en de leefwereld van de kinderen en zetten we hen op weg om op een actieve manier een brok werkelijkheid te ontsluiten.