't Groen Schooltje

... Net even anders ...

Schoolraad

De schoolraad is een adviesorgaan met ouders, leerkrachten en gecoöpteerden.

1. Samenstelling

 • 3 ouders verkozen door de andere ouders
 • 3 personeelsleden verkozen door het personeel
 • 2 meerderjarige gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus,
  die worden voorgesteld door het reeds verkozen personeel en de ouders
 • De directeur, die de vergaderingen bijwoont met een raadgevende stem

2. Duur

Het mandaat duurt 4 jaar. Ontslag geven is mogelijk.  

3. Bevoegdheden en werking  

De schoolraad heeft een advies- en overlegbevoegdheid en informatierecht
over de beslissingen die het schoolleven beïnvloeden.
Dus ze beschikt niet over een beslissingsbevoegdheid.
Advies aan de directeur inzake:  

 • De algemene organisatie van de school
 • De werving van leerlingen
 • De organisatie van extra muros-activiteiten en buitenschoolse activiteiten
 • Het schoolbudget
 • Het schoolwerkplan

Advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur inzake  

 • De toewijzing van het mandaat van directeur
 • De programmatie van het studieaanbod
 • De schoolinfrastructuur
 • De organisatie van het leerlingenvervoer

Overleg met de directeur inzake:  

 • Het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket
 • De organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten
 • Welzijn en veiligheid op school
 • Het schoolreglement

U kunt altijd contact opnemen de schoolraad via  info@tgroenschooltje.be.

  Tom Roofthooft (voorzitter) Krista Beukeleirs Astrid Gobert Ann Van Mol Els Kempen
Anke Muylle (ondervoorzitter) Johan De Waele (secretaris) Marc Janseghers Brigitte Van Dael